OVK i Stockholm: så säkerställer du god Inomhusluftkvalitet

08 september 2023
Veronica Urena

editorial

God inomhusluftkvalitet är avgörande för hälsan och välbefinnandet för dem som vistas i byggnader, oavsett om det är i hemmet eller på arbetsplatsen. OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en viktig åtgärd för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska och att luften vi andas är fri från föroreningar. I denna artikel kommer vi att utforska OVK i Stockholm, varför det är viktigt och hur du kan säkerställa god inomhusluftkvalitet i din fastighet.

Vad är OVK?

OVK är en förkortning för obligatorisk ventilationskontroll. Det är en lagstadgad åtgärd som krävs enligt Boverkets byggregler (BBR). Syftet med OVK är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska och att inomhusluften är av tillfredsställande kvalitet. OVK ska utföras regelbundet, vanligtvis vart tredje till sjätte år, beroende på fastighetens användning och ventilationssystemets komplexitet.

Varför är OVK viktigt?

God inomhusluftkvalitet har en direkt påverkan på människors hälsa och välbefinnande. Dålig luftkvalitet kan leda till en rad problem, inklusive andningsbesvär, allergier och försämrad koncentration. OVK är viktigt av följande skäl:

Hälsa:

Medan vi spenderar merparten av vår tid inomhus är det avgörande att den luft vi andas är ren och fri från skadliga föroreningar som damm, mögel, och kemikalier.

Energibesparing:

Ett effektivt fungerande ventilationssystem hjälper till att minimera energiförbrukningen. Genom att optimera ventilationen kan du sänka dina energikostnader och minska din klimatpåverkan.

Lagkrav:

OVK är en lagstadgad åtgärd, och fastighetsägare är skyldiga att följa lagstiftningen. Brister i OVK kan leda till böter och krav på åtgärder för att rätta till problemen.

ovk besiktning

Hur fungerar OVK?

OVK utförs av certifierade besiktningsmän som har specialistkunskap inom ventilationssystem. De genomför en noggrann inspektion av systemet, mäter luftflöden, och kontrollerar att ventilationen är tillräcklig för fastighetens användning. Efter besiktningen utfärdar de en OVK-rapport som dokumenterar resultaten och eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Vad händer om OVK misslyckas?

Om OVK-rapporten visar att ventilationssystemet inte uppfyller kraven, krävs det åtgärder. Fastighetsägaren är ansvarig för att vidta de nödvändiga åtgärderna för att rätta till eventuella brister. Det kan innebära att justera eller reparera ventilationssystemet eller, i värsta fall, att byta ut det. Åtgärderna beror på vilka problem som har identifierats under besiktningen.

Så säkerställer du god inomhusluftkvalitet

Förutom att följa lagstiftningen om OVK finns det flera åtgärder du kan vidta för att säkerställa god inomhusluftkvalitet i din fastighet:

Regelbunden rengöring:

Håll ventilationssystemet rent genom att regelbundet rengöra filter och ventilationskanaler. Detta minskar risken för att damm och allergener sprids i luften.

Håll fukt under kontroll:

Fukt kan leda till mögel- och mögelväxt, vilket kan påverka luftkvaliteten negativt. Se till att ventilationssystemet är tillräckligt effektivt för att hantera fukt och kondens.

Använd miljövänliga material:

Undvik användning av material och produkter som kan avge skadliga kemikalier i inomhusluften. Satsa istället på miljövänliga alternativ.

Läs mer om OVK Jönköping!

Fler nyheter