Allt om OVK-besiktning i Stockholm

10 maj 2024
Veronica Urena

editorial

En Obligatorisk Ventilationskontroll, vanligtvis känd som OVK besiktning, är en viktig kontroll av ventilationssystem i byggnader som säkerställer att de uppfyller de lagstadgade kraven för god inomhusmiljö och energianvändning. I Stockholm, en stad där bostads- och arbetsområdena stadigt växer och utvecklas, är OVK-besiktningar en avgörande del av byggnadsunderhållet för fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar.

Vad är en OVK-besiktning?

OVK besiktning, som infördes i Sverige under 1990-talet, är en lagstadgad kontroll som syftar till att förbättra inomhusmiljön och rationalisera energianvändningen i byggnader. Syftet med kontrollen är att säkerställa att ventilationssystemen fungerar korrekt och bidrar till en god hälsa för de personer som vistas i lokalen.

OVK-besiktningar ska genomföras med jämna mellanrum, och intervallen varierar beroende på byggnadens typ och funktion. För vissa fastigheter kan det krävas besiktning vart tredje år, medan andra, som privatbostäder, normalt sett kräver kontroll mindre frekvent. Ägare till fastigheter i Stockholm måste hålla koll på när det är dags för deras nästa OVK-besiktning för att undvika eventuella sanktioner.

Hur går en OVK-besiktning till?

En certifierad kontrollant genomför en OVK besiktning för att kontrollera att ventilationssystemet är korrekt installerat och fungerar som det ska. Denna professionella tekniker inspekterar komponenter som ventilationskanaler, fläktar, luftdon och filtreringssystem. Kontrollanten genomför också mätningar för att säkerställa att luftflödena uppfyller fastställda normer.

Efter kontrollen får fastighetsägaren en rapport som redogör för ventilationssystemets status. Om brister upptäcks måste fastighetsägaren vidta åtgärder för att åtgärda dessa brister inom en viss tidsperiod. En uppföljningsbesiktning kan också vara nödvändig för att verifiera att alla problem har åtgärdats.

OVK besiktning i Stockholm

Varför är OVK besiktning viktig?

En väl fungerande ventilation är kritisk för att skapa en hälsosam inomhusmiljö. Dålig luftkvalitet kan leda till huvudvärk, trötthet och andra hälsoproblem för människor som regelbundet vistas i byggnaden. Genom att upptäcka och åtgärda problem i ventilationssystemet kan en OVK besiktning bidra till förbättrad hälsa och välmående för de som använder byggnaden.

En effektiv ventilation bidrar inte bara till en frisk inomhusmiljö, den kan även leda till lägre energiförbrukning. Genom OVK-besiktningar identifieras underpresterande system som kan slösa med energi, vilket tillåter korrigeringar som kan leda till betydande kostnadsbesparingar för fastighetsägaren.

Kvalitet och erfarenhet

När det är dags för en OVK besiktning i Stockholm är det kritiskt att välja en kvalificerad och erfaren partner. I Stockholm finns ett flertal företag som erbjuder dessa tjänster, men kvaliteten och expertisen kan variera. Det är viktigt att välja ett företag som har en djup förståelse för de senaste reglerna och bästa praxis samt kan erbjuda personlig service och rådgivning.

Fler nyheter